ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - OPEN MUSEUM Uncategorized Videos

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-RESEARCH AT THE NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM-ATHENS

Έρευνα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Ανασύνθεση τεχνικών χρυσοχοίας της Μυκηναϊκής εποχής (16ος – 12ος αι. π.Χ.)   

Μελέτη κοσμημάτων του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών (16ος αι. π.Χ.) διεξάγεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο πλαίσιο ερενητικού προγράμματος για την ανασύνθεση τεχνικών χρυσοχοίας της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (16ος -12ος αι. π.Χ.). Υπεύθυνοι του προγράμματος είναι οι επιμελητές αρχαιοτήτων Δρ. Ελένη Κωνσταντινίδη-Συβρίδη (ΕΑΜ) και Δρ. Νίκος Παπαδημητρίου (ΜΚΤ), ενώ καθοριστική είναι η συμμετοχή του χρυσοχόου και ερευνητή κοσμήματος κ. Άκη Γκούμα.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε υλικό που φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο -ακέραια και ημιτελή κοσμήματα, σπασμένα ή παραμορφωμένα, που προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες, αφού σώζουν την αυθεντική επιφάνεια που δεν έχει υποστεί μηχανικό καθαρισμό- και φιλοδοξεί να ανασυνθέσει λιγότερο ή περισσότερο γνωστές τεχνικές της Μυκηναϊκής περιόδου. Ανάμεσα στους στόχους της ομάδας εργασίας, στην οποία συμμετέχουν επίσης συντηρητές αρχαιοτήτων του Εργαστηρίου Μετάλλου του ΕΑΜ και χημικοί, είναι η ταύτιση των κυρίων και δευτερευόντων σταδίων της δουλειάς με μακροσκοπικές παρατηρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις, η εξακρίβωση των συμπερασμάτων βάσει πειραμάτων και η ανίχνευση πιθανών περιπτώσεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός Αιγαίου.

Research at the National Archaeological Museum, Athens
Reconstructing gold-working techniques of the Mycenaean period
(16
th – 12th cent. BC)

Study of jewellery from Grave Circle A at Mycenae (16th cent. BC) takes place in National Archaeological Museum, in the frame of a research program for reconstruction of gold-working techniques from the Late Bronze Age (16th – 12th cents. BC). Managers of the program are the curators Dr. Eleni Konstantinidi-Syvridi (NAM) and Dr. Nikos Papademetriou (MCA), while the involvement of Mr. Akis Goumas, jewellery designer and researcher, is particularly crucial.

The program is based on material held at the NAM –both intact and half-finished pieces of jewellery, broken or deformed -that offer valuable information since they preserve the authentic surface without any mechanical cleaning- and aims to reconstruct more or less familiar techniques of the Mycenaean era.  Among the objectives of the research team, which is further supported by conservators of antiquities from the Metals Laboratory of NAM and chemists, are the identification of main and secondary stages of work by macroscopic observations and laboratory analyses, the verification of the conclusions based on experiments and the detection of possible cases of technological exchanges between other regions, inside or outside the Aegean.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: